Taşıma Sözleşmesi

MADDE -1 TARAFLAR

Bir tarafta internet sitesinde kayıtlı adresini kullanan ve kanuni şirket merkezi olarak belirttiği adreste faaliyetini yürüten (Aşağıda HİZMET ALAN olarak anılacak olan), diğer tarafta ise Barbaros Mh. Mimar Sinan Cd. No:125 Yenisahra Ataşehir / İstanbul adresinde faaliyetini yürüten Webnak Lojistik Servisleri A.Ş. (Aşağıda WEBNAK olarak anılacak olan) arasında aşağıdaki koşullar dâhilinde anlaşmaya varılmıştır.

MADDE-2 SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu, HİZMET ALAN tarafından üretilen, satışı yapılan ve her türlü taşımaya konu emtianın kanun ve yönetmelikler, sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde Türkiye sınırları içindeki karayolu ile, WEBNAKtarafından taşıma işinin yapılmasıdır.

HİZMET ALAN tarafından taşınması istenen her türlü emtianın karayolu taşımacılığı ile Türkiye sınırları içerisinde taşınması için WEBNAK’a ait Webnak internet sitesinde Webnak yurt içi taşıma hizmeti kapsamında yaptığı talep üzerine WEBNAK basiretli bir tacir olarak objektif özen yükümlülüğü çerçevesinde HİZMET ALAN’IN talebine göre uygun bir taşıma aracı sağlayacaktır.
HİZMET ALAN tarafından taşınması istenen her türlü emtianın sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde karayolu ile taşınması için HİZMET ALAN tarafından, Webnak Lojistik Servisleri A.Ş.’ye ait WEBNAK internet sitesinden elektronik ortamda kara yolu taşıması için hizmet talep etmesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Sözleşmenin tarafları bu sözleşme tahtında Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE-3 SÖZLEŞME SÜRESİ

Taşıma sözleşmesi, WEBNAK ile HİZMET ALAN arasında, HİZMET ALAN’ın, WEBNAK’a ait internet sitesi üzerinde sözleşmeye elektronik ortamda onay vermesi üzerine ve/veya sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır. Ancak taşıma sözleşmesi HİZMET ALAN ya da WEBNAK tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

MADDE-4 HİZMET ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Taraflar, işlemlerini taşıma mevzuat ve uygulamalarına, uygun şekilde yürütmek için yeterli seviyede personelini karşılıklı olarak, sözleşmenin koordinasyonu için görevlendirebilir. Koordinasyonda görevlendirilecek personellerden birinin sözleşmedeki yükümlülüklere aykırı davranması halinde personelin bağlı olduğu taraf ile sözleşmeyi ihlal eden personel, ortaya çıkacak tüm zararlardan müteselsil ( cezai şart hariç ) sorumlu olup zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren mevzuattaki en yüksek faiz oranına göre zararı tazmin etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

WEBNAK’ın taşıma işi için görevlendireceği taşıma aracının HİZMET ALAN’ın emtiayı yüklemek istediği yükleme alanına geldikten sonra emtianın yüklenmesi ve istiflenmesi dahil olmak üzere yüklemenin yapılmaya başlandığı zaman ile taşıma aracının hareket etmesine kadar sürede meydana gelecek tüm hasarlardan HİZMET ALAN sorumludur

WEBNAK’ın taşıma işi için görevlendirileceği taşıma aracının HİZMET ALAN’ın emtiayı boşaltmak istediği alana vardıktan sonra emtianın taşıma aracından boşaltılmaya başlanması ile birlikte emtiada meydana gelecek hasarlardan HİZMET ALAN sorumludur.
Taraflar arasında yapılan sözleşme taşıma işi ve taşıma organizasyonu olup emtianın ambalajlanması, işaretlenmesini, istiflenmesini ve boşaltılmasını kapsamayıp buna ilişkin tüm sorumluluklar HİZMET ALAN’A aittir. Taşınacak emtialar sağlam ve emtianın niteliğine uygun ambalajlarda olacaktır. Emtia hizmetlerinin gerektirdiği ölçü, standart ve sağlamlıkta olmasını sağlamak HİZMET ALAN’ın sorumluluğu altındadır. Bu sorumluluğa aykırı olarak teslim edilen ve taşınan emtialara gelebilecek zararlardan WEBNAK hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Taşıma ve taşıma süresince korunması için özel sistemler, ambalajlar gerektiren ve gereği gibi ambalajlanmamış emtiaların taşınması sırasında çıkacak olası hasarlardan WEBNAK sorumlu tutulamaz. Ambalajlama hatasından dolayı WEBNAK’ın ve üçüncü şahısların uğrayacakları zararlardan HİZMET ALAN sorumludur. HİZMET ALAN hatalı, eksik ve kusurlu ambalajlamadan kaynaklanan hasarların ortaya zarar çıkması halinde WEBNAK’ tan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
Taşınan emtianın, ambalajından, sevk irsaliyesi düzenlenmesinden, faturasından, niteliğinden, yüklemeden, boşaltmadan, istiflenmesinden kaynaklanan ve taşıma işinden kaynaklanmayan ve HİZMET ALAN’IN emtiasından kaynaklanan tüm zararlarından HİZMET ALAN doğrudan sorumlu olup WEBNAK’ın uğradığı tüm zararları, zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren faizi ile birlikte tazmin etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

Taşınacak emtianın niteliği ve mahiyeti hususunda HİZMET ALAN’ın beyanı esas alınır ve bu beyana güvenle doğru kabul edilir. HİZMET ALAN’IN ürünün mahiyetine dair beyanının doğru olmaması veya yanıltıcı olması nedeniyle WEBNAK’ın uğrayacağı tüm zararları HİZMET ALAN; zararın meydana geldiği tarihten itibaren işleyecek yasal mevzuattaki en yüksek faiz oranına göre koşulsuz olarak nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

HİZMET ALAN, taşıma öncesi düzenlenecek olan irsaliyelerin doğru, gerçeğe uygun, tam ve eksiksiz olmasını temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. HİZMET ALAN taşıma öncesi düzenlenecek irsaliyeleri taşıma öncesinde zamanında ve eksiksiz olarak temin edememesi nedeni ile taşıma işinin gecikmesi, aksaması, yapılamaması nedeni ile WEBNAK’ın uğrayacağı tüm zararları koşulsuz olarak nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

HİZMET ALAN, taşınacak emtiayı teslim etmeden önce taşıyanın ruhsatı ile taşıma aracı için görevlendirilen aracın plakasını eşleştirmek zorundadır. HİZMET ALAN’ın bu madde çerçevesinde dikkat ve özen yükümlülüğü kapsamındaki kontrol yükümlülüğünü zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi nedeni ile ortaya çıkacak olan zararlardan WEBNAK sorumlu tutulamaz.

HİZMET ALAN, WEBNAK’ın sağladığı taşıma hizmetini yasadışı, riskli, zararlı, emniyetsiz, yasalara aykırı veya itiraza açık malların sevkiyatı için kullanamaz. HİZMET ALAN ayrıca kürk, pırlanta vb. diğer eşyaların sevkiyatı için taşıma hizmetini kullanamaz.

HİZMET ALAN taşıma işi için sevk edilen malların sahibi olduğunu ya da bunları sevk etmek için gereken haklara sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder

HİZMET ALAN ve taşıyan arasında gerçekleşen taşıma işinin yapılması tarihinden başlamak üzere izleyen bir yıl içerisinde HİZMET ALAN, taşıyana taşıma işi teklifinde bulunamayacağı gibi, taşıma işi kabulü ya da rezervasyonu gerçekleştirmek amacıyla taşıyanla hiçbir şekilde irtibata geçmeyecektir.

Yük varış noktasına ulaştığında WEBNAK tarafından yükün varış noktasında teslime hazır olduğu HİZMET ALAN’a e-mail olarak bildirilecek olup acele hallerde WEBNAK tarafından HİZMET ALAN’a sözlü olarak bilgilendirme yapılabilir. Ancak HİZMET ALAN’ın varış noktasında yükü almakta gecikmesi, teslim almaktan kaçınması halinde emtianın zarar görmesi nedeniyle ortaya çıkacak olan zararlardan WEBNAK sorumlu tutulamaz.

Taşıma sırasında zayii olan hasarlanan ve kaybolan emtiaların tazminat kapsamı , WEBNAK’ın kusurundan kaynaklanması ve yasal olarak tespit ve belge ile tevsik edilmesi kaydıyla HİZMET ALAN tarafından beyan edilen ve WEBNAK tarafından kabul edilmiş bir değeri varsa KDV hariç bu fatura değerine göre belirlenecektir. Ancak , böyle bir belge yoksa HİZMET ALAN tarafından ispat edilmek şartıyla ( emtianın teslim yerindeki her türlü vergiden muaf olarak ) emtia borsaya kayıtlı ise borsadaki değeri esas alınarak ancak borsaya kayıtlı değilse emtianın piyasa değeri esas alınarak tespit olunacaktır. Piyasa değerinin belirlenememesi halinde WEBNAK’ın sigortacısı tarafından belirlenecek bilirkişi tespit değerine göre tespit olunacaktır.

Emtianın kısmi hasar görmesi halinde ise hasardan doğan tazminat yukarıdaki esaslar dâhilinde, eşyanın hasardan önceki değeri ile hasardan sonraki değeri arasında oluşan farka göre tespit edilecektir. Kısmi hasar durumunda hasarlı kargo WEBNAK tarafından yasal muhatabına teslim edilecektir. Sigorta ; emtianın HİZMET ALAN tarafından yüklemesinin ve istiflemesinin tamamlandığı ,taşıma aracının yola çıkmaya hazır olduğu andan itibaren başlayıp varma yerine ulaştığı anda son bulur.

MADDE-5 TAŞIMA ARACININ ÖZELLİKLERİ

Sözleşmenin ifasında WEBNAK’ın sağlayacağı taşıma araçları öncelikle ulusal mevzuat uyarınca ve özellikle Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu yönetmeliği ve buna bağlı çıkartılmış tüm yönetmeliklere uygun olmalıdır.

MADDE-6 TAŞIMA ARACI TALEBİ

HİZMET ALAN’ın taşıma aracı talebi WEBNAK’a ait internet sitesi üzerinden email yoluyla bunun mümkün olmadığı hallerde WEBNAK’a ait 444 65 59 numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerine sözlü olarak yapılacaktır. HİZMET ALAN’IN taşıma aracı talebini WEBNAK resmi tatiller ve pazar günü yapılan bilgilendirmeler dışında en uygun zamanda HİZMET ALAN’ın gerekliliklerine göre karşılayacaktır.

MADDE-7 TAŞIMA ARACI BAŞLANGIÇ NOKTASI

Yükleme kural olarak HİZMET ALAN’IN internet ortamında bildirmiş olduğu adresinde bulunan fabrika/depo yükleme sahasındaki rampalarda yapılacaktır. Yükleme, istifleme ve boşaltma HİZMET ALAN’a aittir. HİZMET ALAN tarafından taşıma aracının başlangıç noktasının adresi WEBNAK’a zamanında ve eksiksiz, yazılı şekilde bildirilecek olup taşıma aracı başlangıç noktasının geç bildirilmesi nedeniyle taşımanın kararlaştırılan zamanda yapılamaması halinde ortaya çıkan zararlardan HİZMET ALAN sorumlu olacaktır.

MADDE-8 SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

WEBNAK’ın, HİZMET ALAN’a verdiği her türlü ticari, teknik, mali ve ilgili diğer konulara ilişkin bilgi ve belgeler “Gizli Bilgiler ve Belgeler’’ olarak kabul edilecek ve sır saklama yükümlülüğüne tabi olacaktır. Taraflarca karşılıklı mutabık kalınan gizli bilgi ve belgelerin neler olduğu hizmetin başlangıcında WEBNAK tarafından yazılı olarak HİZMET ALAN’a bildirilecektir.
Taraflar, bu anlaşma kapsamındaki ‘Gizli Bilgileri’ basiretli bir tacir gibi, en az kendi özel ve gizli bilgilerini korumak için gösterdiği özeni göstererek koruyacak ve korunmasını sağlayacaktır.

Taraflar gizli bilgi/belgeleri ve hizmet yükümünün ifası sırasında vakıf oldukları bilgileri üçüncü şahıslara ve kuruluşlara açıklamayacaklar, yetkisiz kişilere bu bilginin ulaşmasını engelleyecekler, izinsiz kullanıma karşı önlem alacaklar ve aksi bir durum ortaya çıkması halinde durumu derhal birbirlerine acele hallerde sözlü olarak daha sonrada yazılı olarak bildireceklerdir.
Taraflar, gizli bilgileri kesinlikle gizli tutacak ve bunları hiçbir şekilde temsilcileri dışındaki üçüncü kişilere vermeyecek, alenileştirmeyecek, ifşa etmeyecek, yaymayacak, yayınlamayacak ve çalışma dışında herhangi bir amaçla kullanmayacaktır;

HİZMET ALAN, bilginin gizliliği hususunda yükleme, boşaltma ve istifleme işinde kullandığı personeli gizlilik hususunda uyarmak zorundadır. HİZMET ALAN, yükleme, boşaltma ve istifleme işinde çalıştığı kişilerin ya da kendi personelinin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler

Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür

Gizli tutma yükümlülüğü, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da 5 yıl süreyle devam eder. Bu gizli tutma yükümlülüğünün ihlali tazminata tabi olup, olağanüstü feshe neden olabilir. Taraflar, sır ifşasının cezai müeyyidesinin de olduğunu bilmektedirler. Burada mutabık kalınan gizli tutma yükümlülüğüne aykırı davranılması halinde, aykırı davranan taraf, işbu sözleşme kapsamındaki geçmiş aylardaki en yüksek cirolu ayın, ciro miktarının 3 katı tutarında bir sözleşme cezasını karşı tarafa ödemeyi taahhüt eder. Tarafların bu maddenin ihlali nedeniyle, cezai şartı aşan miktar için tazminat talep hakları ile hizmet sözleşmesini sona erdirme hakları saklıdır.

MADDE-9 FATURALAMA VE ÖDEME

Sözleşme konusu hizmete ilişkin ödeme herhangi bir bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden transfer yoluyla HİZMET ALAN tarafından WEBNAK’a ait internet sitesinde belirtilen güncel (Hesap Numarası/IBAN Numarası) hesap numarasına yapılabilir. Hizmet bedelinin sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde HİZMET ALAN’a iade edilmesi gerektiği hallerde HİZMET ALAN kendisine ait hesap numarasını (Hesap Numarası/IBAN Numarası) doğru ve eksiksiz olarak WEBNAK’ın internet sitesinden veya 444 65 59 numaralı telefon üzerinden müşteri hizmetlerine bildirdiği hesaba WEBNAK tarafından iade yapılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

HİZMET ALAN bu madde çerçevesinde WEBNAK’a Hesap Numarası/IBAN Numarası bildirmediği takdirde herhangi bir geri ödeme talebinde bulunamayacaktır

HİZMET ALAN, taşıma işine ait WEBNAK tarafından kendisine yapılan tüm teklifleri ve buna dair taşıma sözleşmesi bedelini sistemde gördükten sonra taşıma işinin yapılmasını istediği işi seçerek sözleşme bedelini WEBNAK’a ait IBAN numarasına işbu madde çerçevesinde belirtilen banka transferi yolu ile gerçekleştirir.

Sözleşme bedelinin HİZMET ALAN tarafından WEBNAK’A ödenmediği koşullarda taşıma işi gerçekleştirilemez. Sözleşme bedelinin HİZMET ALAN tarafından WEBNAK’a ödenmesi halinde WEBNAK’ın kusuru nedeniyle taşıma işinin gerçekleştirilememesi halinde HİZMET ALAN ödediği sözleşme bedelinin iadesini talep etme ya da daha sonra WEBNAK’tan talep edeceği taşıma işi bedelinden mahsup etme hakkına sahiptir.

HİZMET ALAN’ın; WEBNAK’a ait internet sitesi üzerinden taşıma işini WEBNAK’tan talep edip sözleşme bedelini işbu maddede kararlaştırılan ödeme usulü ile gerçekleştirmesinden sonra HİZMET ALAN; WEBNAK’a ait internet sitesinde belirtilen faturalama yöntemlerinden hangisini tercih ettiyse tercih edilen yönteme göre WEBNAK fatura düzenleyecek ve HİZMET ALAN’ın belirttiği adrese faturayı gönderecektir. HİZMET ALAN’ın faturalama yöntemini seçmediği durumlarda taşıma işinin başlamasından itibaren en geç 10 günlük zaman aralıklarıyla fatura tanzim edecek olup, HİZMET ALAN’ın taşıma işini talep ettiği elektronik teklifteki şartlara göre fatura tanzimi zaman aralıkları belirleyecektir.

MADDE-10 SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan her biri işbu sözleşme süresi içerisinde herhangi bir zamanda 10 gün önceden WEBNAK internet sitesi üzerinden ya da diğer yollarla yapacağı yazılı bildirimle işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Ancak sözleşmeyi feshetme hakkı diğer tarafı zarara uğratacak ve hakkın kötüye kullanımı teşkil edecek şekilde kullanılamaz.
Taraflardan herhangi birinin iflası, iflas ertelemesi, iflas anlaşması ilan etmesi ya da herhangi bir borcu nedeniyle aciz içine düşmesi halinde veya hukuki statüsünü kaybetmesi halinde diğer taraf; işbu sözleşmeyi Webnak internet sitesi üzerinden ya da noter kanalı ile bildirimde bulunarak derhal feshedebilecektir.

MADDE-11 REHİN HAKKI

Taşıma işinin HİZMET ALAN tarafından ödeme yapılmasından önce başlatılması halinde WEBNAK, HİZMET ALAN’ın ödeme gereken vadesi gelen sözleşme bedeli ile ilgili olarak söz konusu sözleşme bedelleri ödenmesine kadar HİZMET ALAN’ın emtiaları ve buna bağlı evrakları üzerinde rehin hakkı kullanabilir.

MADDE-12 SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

WEBNAK, sözleşme çerçevesinde, HİZMET ALAN’a ait taşınacak emtialar için her bir taşıma işinde emtia nakliyat sigortası yapacaktır. Emtia nakliyat sigortasının şartları düzenlenecek poliçede belirlenecektir.HİZMET ALAN , nakliyat abonman sigorta poliçesindeki şartlara aynen uymayı ve WEBNAK ve sigortacı tarafından kendisinden istenen yükümlülükleri derhal yerine getirmeyi kabul ,beyan ve taahhüt eder. HİZMET ALAN’ın sigorta acentesinin düzenlemiş olduğu poliçede yer alan bedelin üstünde bir bedelle emtia sigortası yapılması talebinde bulunması halinde, bu bedelin üstünde talep edilen sigorta bedeli kadar WEBNAK emtia nakliyat sigortası yapacaktır. Ancak WEBNAK tarafından fazla ödenecek sigorta primi sözleşme bedeline eklenecektir. Sözleşmede belirtilen sigorta poliçesinin talep edilmesi halinde WEBNAK tarafından HİZMET ALAN’A teslim edilecektir.

MADDE-13 CEZAİ ŞART

Taraflar sözleşmede belirlenen taahhütlere bağlı olacağını taahhüt etmekte olup uğranılan zarar ziyanın tazmini haricinde sözleşmede belirtilen yazılı koşullara uyulmaması halinde sözleşmeyi ihlal eden taraf, diğer tarafa sözleşme bedelinin %10’una karşılık gelecek miktarı nakden ve defaten cezai şart olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
İnternet ortamında taşınması istenilen yükün taşınmasından yük taşıyanın yola çıkmasından önce vazgeçilmesi durumunda HİZMET ALAN, WEBNAK’a taşıma bedelinin %10’u oranında cayma bedeli ödeyecektir. WEBNK tarafından görevlendirilen taşıyıcının yük almak için yola çıkması halinde ise cayma bedeli taşıma bedelinin %15 oranında olacaktır. Eğer WEBNAK tarafından görevlendirilen taşıyıcı taşıma adresine varmış ve taşıma işinden cayılmış ise bu ahvalde taşıma bedelinin %20 oranında cayma bedeli ödenecektir.

MADDE-14 TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Taraflar bu Sözleşme ile kurdukları ilişki dolayısı ile birbirlerinin acentesi veya herhangi bir sebeple elemanı olmadığını ve diğer tarafın yazılı izni ve onayı olmaksızın hukuken onu bağlamaya veya temsile tamamen ehliyetsiz olduklarını beyan ve kabul ederler.

MADDE-15 SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ

WEBNAK, internet ortamında yük taşınması talebinde bulunan HİZMET ALAN’ın yükünü yine internet ortamında yük taşıma teklifi veren taşıyıcılardan herhangi birisine taşıtabileceği gibi bunun için ayrıca HİZMET ALAN’ın iznine ihtiyacı bulunmamaktadır. HİZMET ALAN, yük taşıyan WEBNAK’ın önceden yazılı iznini almaksızın sözleşmedeki yükümlülüklerini, gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyeceklerdir. Aksi durum WEBNAK için mutlak ve derhal fesih sebebidir. Bu durumda HİZMET ALAN; WEBNAK’ tan yazılı izin almadan yapmış olduğu devir işlemlerinden doğan ve doğacak her türlü zarar, ziyan ve diğer her türlü hak ve alacakları karşılama yükümlülüğü bulunmaktadır.

MADDE-16 MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebeplerle tarafların edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.

Kapsam:
Tarafların sözleşmenin imzası anında önceden ön göremedikleri ve önleyemedikleri ve yapılan işi doğrudan etkileyen haller, deprem, yangın, sel v.b. gibi doğal felaketler veya savaş, ambargo, abluka, ayaklanma, genel grev, terör eylemleri gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen olaylar sebebiyle, taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getiremezlerse, mücbir sebep halini karşı tarafa bildirerek, bu edimlerini mücbir sebep hali geçene kadar askıya alabilirler.
Tevsik Şekli:
Mücbir sebebe bağlı olarak sözleşmesel edimini ifa edemeyecek olan taraf, Mücbir Sebebin ortaya çıktığı andan itibaren 2 gün içinde diğer tarafa noter kanalıyla bildirimde bulunur.

Mücbir Sebep halinin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde “WEBNAK”, bu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE-17 FERAGAT :

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, o maddenin ve sözleşmenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.
Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü yürürlükteki kanun ve nizamla çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm anlaşmadan çıkarılmış sayılacaktır. Bu durumda taraflar yapılmış sözleşme çerçevesinde müzakere yaparak maddeyi yenileyebilirler.

MADDE-18 ŞEKİL VE TEBLİGATLAR

İnternet ortamında HİZMET ALAN tarafından kabul edilerek onaylanan sözleşme 19 (Ondokuz) maddeden ibaret olup bu sözleşmede yapılacak değişiklikler yazılı şekle tabidir.

HİZMET ALAN’a sözleşme nedeniyle yapılacak tebligatlar WEBNAK internet sitesine üyelik sırasında HİZMET ALAN tarafından verilen adrese yapılacak olup, bu adresler yasal tebligat mahalli sayılacaktır. Adres değişiklikleri diğer tarafa noter kanalıyla ya da WEBNAK internet portalı yolu ile bildirilmedikçe tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligatlarda bu adresler esas alınacaktır.

MADDE-19 DELİL SÖZLEŞMESİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.
Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta WEBNAK internet sitesi üzerinden yapılan email ve tüm yazışmalar, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup, ayrıca tarafların karşılıklı ayrı ayrı defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilir.
Sözleşmenin ifasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul-Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

WEBNAK (TAŞIYICI)

Webnak Lojistik Servisleri A.Ş.

HİZMET ALAN (YÜK VEREN )